CENÍK

CENÍK ADAPTAČNÍHO KURZU
NA NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ŠKOLIČKA
platný od 19. 6 . 2017
(dále jen Školička)

Ceny za Školičku jsou vypočítávány na základě počtu odchozených dopolední v rámci jednoho týdne (pondělí – pátek) a počtu týdnů v měsíci. Ceny jsou platné od 19. 6. 2017. Výchozí částkou je 350 Kč za 1 dopoledne, tj. 9-12hod. Příchod dětí do Školičky od 8.30 hod do 9 hod v ceně. Provoz Školičky bude zahájen 4. 9. 2017.

dopolední školička, 3 hod (ceny jsou uvedené za 1 návštěvu)
1 dopoledne v týdnu 350 Kč
2 dopoledne v týdnu 340 Kč
3 dopoledne v týdnu 320 Kč
4 dopoledne v týdnu 300 Kč
cena za 1 samostatnou hodinu 120 Kč

Při adaptaci dětí – zkrácené docházce proúčtováváme účast po započatých půl hodinách. Dohoda platby osobně dle náročnosti adaptace. U Školičky platební úleva maximálně 6 týdnů. Možnost složení kreditu 1.000 Kč a následného vyúčtování dle dohody se zákonným zástupcem přihlášeného dítěte. Ostatní úlevy z úhrady řeší provozovatel individuálně (nemoc, nástup do práce, porod atd.).


Rozšiřující informace k úhradě a vyúčtování Školičky, omluvám a náhradám účasti:
Pro děti zapsané do Školičky od 4. září 2017 platí rezervační poplatek. Rezervační poplatek je stanoven ve výši průměrného měsíčního kurzovného a to na částku 1.400 Kč. Jedná se o vratnou částku, která bude zúčtována k poslednímu měsíci v daném školním roce, který u nás dítě Školičku navštíví. Tato částka bude použita na případné dlužné kurzovné. Rezervační poplatek se hradí při odevzdání přihlášky před zahájením docházky do Školičky. Rezervační poplatek se nevrací v případě pozdního ukončení docházky dítěte
ve Školičce. (viz bod níže Ukončení docházky).

• Platba probíhá do 25. dne v měsíci pro měsíc následující a to pouze hotově. Pokud není úhrada kurzovného provedena včas, provozovatel má právo dítě bez náhrady vyloučit, rezervační poplatek
se nevrací.
• Omluvit dítě ze Školičky lze nejpozději v daný den do 8 hod ráno. Pozdější omluvy nelze akceptovat.
• Náhrady za neuskutečněnou a řádně omluvenou Školičku se poskytují. Náhrady nejsou nárokové. Dítě navštíví Školičku dle předchozí domluvy nad rámec dnů, na které je předem zapsáno. Náhrady je možné uskutečnit po předchozí dohodě a to následovně: kdykoli v průběhu kurzu za předpokladu, že dítě má uhrazenou docházku. Při účasti 5 a více dopolední se náhrady a jejich čerpání řeší osobně s provozovatelem, pokud není možné náhrady zcela vyčerpat.
• Při převodu omluvených dopolední do následujícího měsíce se účtuje storno poplatek ve výši 30% - týká
se účastníků, kteří navštěvují Školičku více než 3 dopoledne a dlouhodobé nemoci – na základě finančního vyúčtování. V ostatních případech se za omluvená dopoledne kurzovné nevrací.
• Omluvenou Školičku nelze započítat oproti platbě za měsíc následující.
• Individuální zrušení účasti vymykající se výše uvedenému, řeší provozovatel individuálně (nástup do práce, rizikové těhotenství, porod a šestinedělí,….).
• V době nepřítomnosti účastníka celý kalendářní měsíc - je stanoven udržovací poplatek na výši 500 Kč. Poplatek je nevratný. Poplatek lze využít na 1 kalendářní měsíc ve školním roce bez udání důvodu. Účastník Školičku nenavštěvuje. Jinak se platí plné kurzovné i v nepřítomnosti a náhrady lze využít následujících měsících za předpokladu, že je provedena i platba na následující měsíce.
• V případě odchodu dítěte v průběhu školičky se peníze za poměrnou nevyčerpanou část nevrací.
• Za neomluvenou Školičku nelze vyčerpat náhradu ani vrátit peníze.
• Náhrady za neuskutečněné Školičky ze strany Rodinného centra Babočka budou vypsány v náhradním termínu; vrácení peněz je možné po
• pouze v případě, že provozovatel není schopen nabídnout žádné jiné řešení.
• Ukončení docházky dítěte ve Školičce se dělá nejméně 1 kalendářní měsíc předem. Při nedodržení tohoto termínu si provozovatel vyhrazuje právo použít Rezervační poplatek na úhradu pozdě odhlášené účasti.

Provozovatel: Rodinné centrum Babočka s.r.o., IČO: 061 98 732. Provozovna: Malenická 1748, Praha 11. Odpovědná osoba Renáta Kratochvílová.