Pro rodiče

ORGANIZACE KURZŮ S ÚČASTÍ RODIČŮ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 ZE DNE 17.5.2020

Tento předpis vznikl na základě usnesení vlády č. 490 ze dne 30.4.2020, které umožňuje pořádat také spolkové či vzdělávací akce – neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané NNO od 11.5.2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření. Tento materiál stanovuje pouze ty provozní podmínky účastníků, jejich zákonných zástupců, provozovatele a jeho zaměstnanců, které se liší, či jsou nad rámec standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovně právních a dalších předpisů a to v období do konce školního roku 2019/2020.

Na doporučení Hygienické stanice pro děti a mládež a s ohledem na práci s dětmi vznikl tento předpis na základě Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (přímý zdroj web MŠMT) a to zejména na základě manuálů pro mateřské školy a střediska volného času.

Účastníci (dítě a jeho rodič/zletilý doprovod) budou přijati na základě podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s osobami s rizikovými faktory, které stanovuje vyhláška Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30.4.2020. Zákonný zástupce je povinen zvážit rizikové faktory, pokud účastník nebo osoby žijící trvale s ním ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti účastníka v kurzu s tímto vědomím. Přijati budou účastníci s rodiči/zletilým doprovodem. Kurzy budou probíhat mimo vnitřní prostory provozovny. V případě nepřízně počasí se lekce ruší a bude stanoven náhradní termín lekce. Bez podepsání nelze účastníka přijmout. V případě neplatnosti výše uvedeného prohlášení, nelze absolvovat lekci kurzu a účast na lekci kurzu se zakazuje.

Účastníci budou přijati na základě podepsaného Čestného prohlášení seznámení se s Organizací kurzů s účastí rodičů v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 17.5.2020. Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že se s podmínkami seznámil, souhlasí s nimi, bude je dodržovat, řádně účastníka kurzu nachystá a bude součinný při provádění níže uvedených opatření. Při jejich nesplnění nebude účastník přijat. Pokud účastník nebude schopen podmínky dodržovat nebo je opakovaně porušovat, bude po předchozím upozornění bez náhrady vyloučen.

Zákonný zástupce se zavazuje neprodleně a bez odkladu oznámit vedení provozovny Rodinné centrum Babočka – Renatě Kratochvílové, že došlo u účastníka nebo jeho doprovodu do kurzu k rozvoji virového infekčního onemocnění COVID-19 a to telefonicky na tel.: 777 945 049 a následně písemně na info@rcbabocka.cz.

Zákonný zástupce se zavazuje neprodleně opustit lekci kurzu, pokud v průběhu aktivity začali účastníci vykazovat možné příznaky virového infekčního onemocnění COVID 19 (např. zvýšená teplota, výrazné trvalé pšíkání, kašel, únava apod.) a budou zaujata opatření pro ochranu zdraví ostatních účastníků (změna pomůcek, zvýšená hygiena rukou, změna místa, případně ukončení lekce podle situace).

Podmínky přijetí účastníka do kurzů s rodiči
• Přijmout lze pouze účastníka na základě písemné registrace (např. přihláška).
• Přijmout lze pouze účastníka nevykazující známky infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
• Každému účastníku a lektorce může být změřena teplota před vstupem na lekci.
• Přijmout lze pouze řádně nachystaný účastník dodržující podmínky.
• U účastníků trpících chronickými respiračními onemocněními a alergiemi vyžadujeme potvrzení lékaře v základní podobě. (např. Josef Vomáčka, nar. 1.1.2016, bytem Zlešická 15, Praha 4, je pacient s chronickým respiračním onemocněním a alergiemi.) nebo čestné prohlášení zákonných zástupců.
• Před zahájením lekce kurzu si pod dohledem lektorky děti i jejich doprovod vydesinfikují ruce.
• V průběhu lekce je dospělý doprovod povinen pomoci udržet odstupy mezi všemi účastníky 2 metry, nejméně 1,5 metru.
• Dospělý doprovod a lektor musí mít po celou dobu roušku. Děti mít roušku nemusí dle vyjádření Hygienické stanice pro děti a mládež – jedná se o sportovní aktivitu venku.
• Lekce se koná výhradně mimo provozovnu provozovatele s ohledem na ochranu zdraví účastníků kurzů.

Jak řádně nachystat účastníka?
- Oblečení vhodné na venkovní aktivity.
- Vlastní podložka/deka na cvičební aktivity.
- Dospělý doprovod: rouška nebo jiná ochrana úst a nosu stanovené Ministerstvem zdravotnictví.

Průběh a organizace kurzu
• Lektor vytváří náplň lekce s ohledem na věk dětí, jejich možnosti a venkovní prostředí.
• Pro každou skupinu dětí lektor používá vydesinfikované pomůcky a zajišťuje dostatek desinfekce i pro průběh kurzu (pomůcky i ruce).
• Účastníci se scházejí před budovou KC Zahrada a tamtéž se rozcházejí.
• Po ukončení kurzu není možné déle setrvávat na místě, kde jednotlivé lekce probíhají.
• Maximální počet účastníků je 15.
• Lektor sleduje zdravotní stav účastníků a má právo vyloučit účastníka z lekce kurzu, pokud její známky virového onemocnění nebo opakovaně porušuje hygienická opatření.

Sdílené prostory KC Zahrada – úklid společných prostor jako jsou chodby, hala a toalety zajišťuje KC Zahrada v souladu s vyhláškami jednotlivých ministerstev ČR. Informace získáte na www.kczahrada.cz.

 


Provozovna Rodinné centrum Babočka
Provozovatel: Renáta Kratochvílová
Štichova 585/15, 149 00 Praha 4
IČO: 64587282