Pro rodiče

ORGANIZACE ADAPTAČNÍHO KURZU ŠKOLIČKA V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 ZE DNE 10.5.2020

Tento předpis vznikl na základě usnesení vlády č. 490 ze dne 30.4.2020, které umožňuje pořádat také spolkové či vzdělávací akce – neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané NNO od 11.5.2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření. Tento materiál stanovuje pouze ty provozní podmínky účastníků, jejich zákonných zástupců, provozovatele a jeho zaměstnanců, které se liší, či jsou nad rámec standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovně právních a dalších předpisů a tov období do konce školního roku 2019/2020.

Na doporučení Hygienické stanice pro děti a mládež a s ohledem na práci s dětmi vznikl tento předpis na základě Souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (přímý zdroj web MŠMT) a to zejména na základě manuálů pro mateřské školy a střediska volného času. 


Účastníci budou přijati na základě podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s osobami s rizikovými faktory, které stanovuje vyhláška Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30.4.2020. Zákonný zástupce je povinen zvážit rizikové faktory, pokud účastník nebo osoby žijící trvale s ním ve společné domácnosti patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti účastníka v adaptačním kurzu Školička s tímto vědomím. Přijati budou účastníci, nikoli rodiče. Bez podepsání nelze účastníka přijmout.

Účastníci budou přijati na základě podepsaného Čestného prohlášení seznámení se s Organizací adaptačního kurzu školička v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 10.5.2020. Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že se s podmínkami seznámil, bude je dodržovat, řádně účastníka adaptačního kurzu Školička nachystá a bude součinný při provádění níže uvedených opatření. (viz. příloha) Při jejich nesplnění nebude do adaptačního kurzu Školička přijat. Pokud účastník nebude schopen podmínky dodržovat nebo je opakovaně porušovat, bude po předchozím upozornění bez náhrady vyloučen.

Zákonný zástupce se zavazuje neprodleně a bez odkladu oznámit vedení Rodinného centra Babočka s.r.o., že došlo u účastníka adaptačního kurzu Školička nebo jeho doprovodu do tohoto kurzu k rozvoji virového infekčního onemocnění COVID-19 a to telefonicky na tel.: 773 11 77 98 a následně písemně na skolicka@rcbabocka.cz.

Zákonný zástupce se zavazuje neprodleně převzít účastníka adaptačního kurzu Školička, který začal v průběhu aktivity vykazovat možné příznaky virového infekčního onemocnění COVID 19 (např. zvýšená teplota, pšíkání, kašel, únava apod.), který bude okamžitě umístěn mimo ostatní účastníky v rámci Rodinného centra Babočka s.r.o.. a budou zaujmuta opatření pro ochranu zdraví ostatních účastníků. 

Vstup do provozovny Rodinného centra Babočka s.r.o. na adrese KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4
- Vstup do provozovny je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
- Všichni účastníci i lektoři nosí ve společných prostorech – chodba - roušky. Sejmutá rouška musí být uložena do sáčku.
- Po příchodu do KC Zahrada – na toaletách umístěných v hale KC Zahrada si důkladně umyjí ruce účastník i jeho dospělý doprovod. U recepce KC zahrada oba použijí nachystanou desinfekci.
- Adaptační kurz Školička bude probíhat od pondělí do pátku v době 9 až 12 hod ve vnitřních prostorech RC Babočka i venkovních prostorech KC Zahrada. Příchod dětí je postupný s ohledem na zajištění ochrany zdraví mezi 8.30- 9 hod, odevzdávání dětí 11.45-12.15 hod.

Na provozovně
- U aktivit, u kterých je to možné, budou prováděny primárně ve venkovních prostorách KC Zahrada.
- Zajištění vnitřních prostor – zajištění častého větrání, důkladné čistění na bázi desinfekčních prostředků na virucidní bázi všech místností, pomůcek, hraček a dále pak často používané zařizovací předměty (vypínače, kliky, vodovodní baterie apod.) to minimálně po každé skupině účastníků nebo v průběhu déle trvajících aktivit.
- Přesuny účastníků a lektorů ve společných prostorách provozovny a KC Zahrada budou probíhat s odstupem min 2m na základě organizace vedení RC Babočka a KC Zahrada.
- Zajištění dostatečného množství dezinfekce. Desinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do místností.

V místnosti
- Neprodleně po přezutí (popřípadě příchodu do místnosti), musí každý použít dezinfekci na ruce po předchozím umytí na toaletách KC Zahrada a desinfekce na recepci KC Zahrada.
- Maximální počet účastníků je 15.
- V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2m (nejméně 1,5m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti. Lektorky roušky budou nosit.
- Při sejmutí roušky, musí být tato uložena do označeného sáčku.
- Aktivity budou uzpůsobeny tak, aby byl minimalizován kontakt mezi účastníky.
- V každé místnosti se musí často větrat, nejméně 1x za hodinu 5 min.
- V případě předmětů používaných větším počtem osob, bude prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně.
- Dohled lektorkami a vedením RC Babočka s.r.o na dodržování podmínek.

Podmínky přijetí účastníka do adaptačního kurzu Školička
• Přijmout lze pouze účastníka na základě řádně vyplněné přihlášky.
• Přijmout lze pouze účastníka nevykazující známky infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
• Každému účastníku a lektorce může být změřena teplota před vstupem do provozovny.
• Přijmout lze pouze řádně nachystaný a účastník dodržující podmínky.
• Účastník, který je schopen zůstat v adaptačním kurzu Školička bez přítomnosti rodiče.
• U účastníků trpících chronickými respiračními onemocněními a alergiemi vyžadujeme potvrzení lékaře v základní podobě. (např. Josef Vomáčka, nar. 1.1.2016, bytem Zlešická 15, Praha 4, je pacient s chronickým respiračním onemocněním a alergiemi.)

Jak řádně nachystat účastníka?
Věci s sebou – převlečení, přezutí, podepsaný pytlík na boty, podepsaná rouška, podepsaný pytlík na roušku, náhradní oblečení v samostatném obalu v batůžku, doma nachystaná svačina v označené krabičce a pití v samostatné tašce/obalu pro přenos. (Prosíme, nekupujte dětem svačinu těsně před návštěvou Školičky s ohledem na možné zavlečení infekce.) Batůžek na oblečení, ve kterém děti přišly.
Předání dítěte – přijímáno bude vždy 1 dítě nebo sourozenci před hlavním vstupem do RC Babočka. Ostatní příchozí vytvoří rozestupy min 2 m a vyčkají pokynů lektorů RC Babočka. Lektorky si převezmou kompletně převlečené dítě, věci uložené v batůžku, boty uložené do pytlíku, tašku/obal s pitím a svačinou, náhradní oblečení v samostatném obalu v batůžku a roušku s pytlíkem. Vstup dospělého doprovodu nebude umožněn.
Vyzvednutí dítěte – bude předáváno vždy 1 dítě nebo sourozenci před hlavním vchodem do RC Babočka nebo na venkovním hřišti. Lektorky vrátí všechny věci v batůžku. Po ukončení aktivity je zakázáno se zdržovat ve společných prostorech KC Zahrada, kde RC Babočka sídlí.

Sdílené prostory KC Zahrada – úklid společných prostor jako jsou chodby, hala, toalety a wc zajišťuje KC Zahrada v souladu s vyhláškami jednotlivých ministerstev ČR. Informace získáte na www.kczahrada.cz.

 


Rodinné centrum Babočka s.r.o.
K Parku 292, 251 01 Nupaky
Provozovna: Kulturní centrum Zahrada/Kulturní Jižní město o.p.s., Malenická 1784, Praha 4
IČO: 06198732
Jednatelka: Renáta Kratochvílová