Provozní řád platný od 1. 1. 2013

Všeobecné informace a pravidla
 • Rodinné centrum Babočka (dále jen RCB) je otevřeno od pondělí do pátku od 8.30 hod do 18 hod dle rozvrhu kurzů. Některé dny může být provoz prodloužen až do 22 hod. V závislosti na dalších aktivitách je možné otevření i v sobotu dle aktuálního programu.
 • RCB se skládá z těchto místností: kanceláře, školičky, tělocvičny a herny v přízemí Kulturního centra Zahrada (dále jen KCZ).
 • Kancelář RCB je přístupná zájemcům a účastníkům kurzů od pondělí do pátku dle aktuální vývěsky na dveřích. RCB si vyhrazuje právo kancelář uzavřít. V ostatních časech a uzavření kanceláře se lze dovolat na telefonní čísla RCB nebo komunikovat prostřednictvím e-mailu.
 • Pro aklimatizaci po skončení kurzu slouží prostor vstupní haly KCZ, kde můžete využít kavárnu a dětský koutek. Tyto prostory nejsou součástí RCB. Tyto prostory nejsou určeny k převlékání dětí.
 • Po příchodu můžete kočárky zanechat v prostorech šatny KCZ. Prostor není hlídaný. Prosíme, nenechávejte v kočárcích žádné cenné věci. Tyto vemte s sebou. Na chodbě před jednotlivými místnostmi nelze kočárky ponechat z důvodu bezpečnosti v případě ohrožení.
 • V případě ohrožení dbejte pokynů personálu RCB a KCZ.
 • Při vstupu do prostor RCB postupujte následovně: boty sobě a vašemu dítěti zujte na určeném místě. Boty zanechte v chodbě. V místnosti, kde váš kurz probíhá převlečte dítě do vhodného oblečení dle kurzu. Věci vás obou (bundy atd.) uložte na vyhrazené místo. Prosíme, nenechávejte cenné věci a doklady bez dozoru.
 • Kurzy jsou vedeny řádně vyškoleným personálem v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Personál má pedagogické, zdravotnické vzdělání či je absolventem akreditovaných kurzů MŠMT, a nebo mají dlouhodobou praxi při práci s dětmi.
 • V RCB je povolena účast na kurzech jen zdravým dětem a jejich zdravým doprovodům. V případě podezření personálu RCB na jakoukoli nemoc, si vedení RCB vyhrazuje právo ukončit pro danou lekci vaši účast. Pokud nemoc propukne v průběhu lekce, lektor vás může požádat o okamžité skončení. "Vodová" bezbarvá rýma není považována za nemoc.
 • Do prostor RCB je zakázán vstup má-li dítě nebo jeho doprovod infekční chorobu. Pokud máte podezření, že by se nakažlivá nemoc mohla rozvinout, omluvte se, prosím, včas a dále se řiďte systémem náhrad. (Nejčastější infekční onemocnění u dětí jsou neštovice a spála.) Chraňte ostatní a ostatní budou chránit vás!
 • Během pobytu v prostorech RCB jste plně zodpovědní za zdraví své i zdraví doprovázeného dítěte. Dbejte pokynů personálu a nepoužívejte pomůcky bez jejich svolení. Za úraz způsobený neuposlechnutím pokynů personálu, neodhadnutí fyzických a psychickým schopností vašeho dítěte nebo vašich, nenese RCB žádnou zodpovědnost. Nenechávejte, prosím, vaše děti bez dozoru!
 • Při využívání pomůcek RCB se chovejte ohleduplně a k tomu vždy nabádejte své děti. Pokud vy nebo vaše dítě rozbijete některou z pomůcek či poškodíte vybavení RCB, neprodleně oznamte tuto událost personálu RCB. Pokud objevíte poničenou pomůcku či poškozené vybavení, prosím, upozorněte na to personál RCB. Chráníte tím zdraví nás všech.
 • Pomůcky vracejte vždy na původní místo.
 • Potraviny se v prostorech RCB nesmí konzumovat. K tomu slouží kavárna v hale KCZ. Pití je možné dítěti podat mezi jednotlivými činnostmi. Nenarušujte, prosím, práci personálu častým samovolným odbíháním k pití.
 • Použité dětské pleny vyhazuje na toaletě v hale KCZ. Své dítě můžete přebalit po skončení lekce na k tomuto účelu vyhrazené podložce na toaletě v hale KCZ.
 • Při odchodu z prostor RCB a KCZ vás laskavě žádáme o uklizení věcí, které jste v průběhu návštěvy vy nebo vaše dítě použili.
 • Sledujte nástěnky: zde najdete vždy důležité informace, nabídky a možnosti využití prostor RCB i pro jiné účely.
 • Pokud chcete něco sdělit vedení společnosti využijte, prosím, e-mail. Osobní konzultace s provozovatelkou jsou možné pouze po předchozí domluvě.
 • Účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s uveřejněním fotografií či videozáznamů z akcí, pořádaných provozovatelem v marketingových kampaních.
 • Provozovatel je řádně pojištěn v souladu s právním systémem ČR.
 
Podmínky účasti v jednotlivých lekcích kurzu
Tyto podmínky doplňují Všeobecné informace a pravidla. Některé body se provazují a je třeba si tuto souvislost uvědomit.
 • Veškerá administrativa kolem chodu, zápisu a přípravy kurzů se řeší výhradně v kanceláři nebo e-mailem. Lektoři nemusí mít všechny dostupné informace.
 • Výuka probíhá ve sjednaném čase. Během prázdnin a státních svátků se výuka koná omezeně. Kurzy jsou nejčastěji rozděleny do 3 částí (září - prosinec, leden - březen, duben - červen) do 30.6.2013. Kurzy jsou rozděleny do 2 části (září - leden, únor-červen)  od 1.9.2014.
 • Na kurzy je možné si rezervovat místo kdykoli v průběhu roku. Rezervace je nenároková a bude uskutečněna v souladu s volnými místy v kurzech.
 • Přihlásit se do kurzu je možné i v jeho průběhu. Cena bude spočítána podle odpovídající části kurzu. Podmínkou je volné místo v kurzu.
 • Jednorázové hodiny mají příplatek 25% oproti běžné lekci.
 • Kurzy nelze zkrátit. Nevybrané lekce je možné vyčerpat formou náhrady.
 • Platba kurzu probíhá vždy v řádně vyhlášeném termínu zápisu a to hotově.
 • Řádně omluvená lekce lze nahradit v lekci stejně zaměřeného kurzu. V případě velkého počtu zameškaných hodin, které jsou řádně omluveny, lze tyto výjimečně nahradit v lekci jiného kurzu či jiné aktivity RCB. Nutná je předchozí domluva.
 • Náhrada hodin lze udělat předem, případné lekce navrch je možné doplatit.
 • Náhrady omluvených lekcí musí proběhnout v rámci kurzu.
 • Náhrady omluvených lekcí nejsou nárokové.
 • Za neomluvené zameškané lekce není možné náhradu uskutečnit.
 • Při zápisu do kurzu je nutné vyplnit Přihlášku a seznámit se s Provozním řádem RCB. Správnost údajů a seznámení se s Provozním řádem RCB stvrzuje zákonný zástupce dítěte svým podpisem v Přihlášce. Zákonný zástupce obdrží Provozní řád RCB.
 • Po první hodině je možné vrátit alikvótní část kurzovného mínus poplatek RCB 100 Kč.
 • Zákonný zástupce se zavazuje aktualizovat veškeré údaje v Přihlášce, dojde-li ke změně údajů.
 • Provozovatel informuje viditelně o změně provozního řádu prostřednictvím webových stránek a na nástěnce centra. Provozovatel nemá povinnost informovat o změně účastníky kurzu jednotlivě.
 • Provozovatel se zavazuje s osobními údaji účastníků kurzu a jejich zákonných zástupců nakládat v souladu s platnými zákony ČR.
 • Účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce dává svým podpisem souhlas s tím, aby provozovatel shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje i osobní údaje jeho dítěte, a tyto byly použity výhradně k marketingovým účelů RCB, jako je například reklamní sdělení RCB. Provozovatel se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám.
 • Při porušení Provozního řádu RCB nebo při opakovaném nevhodném chování dítěte nebo jeho doprovodu v prostorech RCB, si vedení RCB vyhrazuje právo vyloučit účastníka z kurzu bez možnosti jakékoli náhrady.
 • Přesuny účastníků mezi kurzy jsou možné, umožňuje-li to kapacita RCB.
 • Lekce kurzu, která se nekonala z důvodů na straně provozovatele (personálu RCB), bude nahrazena v nebližším možném termínu a to jedině v pátek odpoledne mezi 13 a 17 hod. Provozovatel si vyhrazuje právo určit přesný čas náhradní hodiny dle svých možností s ohledem na fyziologické potřeby dětí (polední spánek).
 • V případě nemoci lektora má provozovatel právo ho nahradit jiným lektorem.
 • V případě ojedinělého akutního zrušení lekce, které nelze odnáhradovat v pátek, bude účastníkům nabídnuta možnost vyčerpat si tuto lekci na jiné aktivitě RCB.
 • V případě nenaplnění kurz má provozovatel právo tento kurzu zrušit. Provozovatel má povinnost účastníkům nabídnout jinou možnost kurzu nebo vrátit kurzovné v plné výši nevyčerpaných lekcí.
 • Ostatní zde neuvedené případy řeší individuálně vedení RCB.
 
Průběh jednotlivé lekce
 • Na vaši lekci choďte 10 min před zahájením hodiny. RCB. Dřívější příchod není možný, protože před vámi může probíhat lekce jiného kurzu.
 • Své věci odkládejte dle Všeobecných informací a pravidel v kanceláři RCB.
 • Pomůcky v místnostech RCB nepoužívejte samovolně bez souhlasu personálu. Hrozí nebezpečí úrazu a neúmyslné poškození pomůcky.
 • Dbejte pokynů personálu RCB. Uposlechněte ho, jak máte s dětmi pracovat a jak máte využívat jednotlivé pomůcky. Instruujte srozumitelně své dítě a buďte mu neustále na blízku.
 • Doprovod dítěte má právo odmítnout činnost provést pokud jeho fyzické či psychické možnosti mu toto neumožňují (např. strach z nějaké činnosti).
 • Podle typu kurzu volte zejména vhodnou obuv. Podlahy jsou kluzké. Zcela nevhodné jsou pantofle pro děti. Oblečení přizpůsobte dané náplni kurzu.
 • Po skončení hodiny se, prosím, během 10 min oblečte a ke svačince, aklimatizaci a odpočinku využijte prostory v hale KCZ. Pokud bude volný prostor můžete využít malé herny.
 • Personál je povinen v případě úrazu poskytnout první pomoc a v případě nutnosti zavolat záchrannou službu. Provozovatel má právo si u zákonného zástupce zjistit, jak probíhá léčení vzniklého úrazu.
 • Úrazy, které se stanou v průběhu konání kurzu nebo v prostorech RCB, budou řádně sepsány do Záznamu Zdravotního deníku.
 • Za děti, které se účastní kurzů bez rodičů zodpovídá personál-lektor. Lektor má právo vyloučit z jednotlivé lekce dítě, které opakovaně neuposlechlo jeho pokynům nebo do lekce přizvat rodiče, který v tom okamžiku přebírá plnou zodpovědnost za dítě. Neuposlechnutí pokynů lektora může vést ke zbytečným úrazům samotného dítěte ale i jeho okolí.
 • Veškeré dotazy vám zodpovíme prostřednictvím e-mailu na info@rcbabocka.cz.
 • Personál neřeší žádné provozní věci týkající se změn údajů, rezervací, plateb, přesunů či náhrad. U personálu můžete zanechat pouze písemný vzkaz,do druhého dne ozveme.
 • Účast sourozence v hodině je možná pouze se souhlasem lektora. Za sourozence, který není přihlášen v kurzu nese plnou odpovědnost pouze osoba doprovázející účastníka kurzu. V kanceláři RCB je možné zažádat o hlídání sourozence. Bude-li to v možnostech provozovatele, hlídání zařídíme.

Ochrana osobních údajů
Všechny nám poskytnuté osobní údaje jsou použity pouze pro potřeby provozovatele souvisejícími s jeho živnostenským oprávněním, jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České republiky.