GDPR

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Vážení klienti,
oznamujeme Vám tímto, že zpracováváme Vaše osobní data a osobní data Vašeho dítěte na základě zákonné povinnosti. Osobní data Vás obou zpracováváme v listinné i elektronické podobě. Zaujali jsme veškerá vhodná a přiměřená technická a organizační opatření v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.


Vzhledem k tomu, že výše uvedená vyhláška ukládá povinnost informovat Vás – subjekt údajů o některých bodech, poskytujeme Vám tyto informace:


Správcem byla jmenována Renáta Kratochvílová.
tel.: 773 117 798, skolicka@rcbabocka.cz, provozovna: Malenická 1784/2, 148 00 Praha 4
Rozsah zpracování osobních údajů je shodný s údaji na přihlášce do kurzu: jméno dítěte, datum narození dítěte, kurz pro dítě – název kurzu, období konání kurzu, den a hodina konání kurzu, jméno zákonného zástupce, telefon – mail – adresa na zákonného zástupce.
Účelem zpracování je zákonná povinnost vyplývající z platného zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a platného školského zákona č. 561/2004 Sb. včetně jejich pozdějších znění, a to zejména: účetní doklady (příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury, neuhrazené služby, přeplatky ve službách), přihláška do kurzu – rozdělení dětí do kurzu dle věku, přiřazení do kurzu dle náplně kurzu, docházka do kurzu, aplikování systému omluv a náhrad jednotlivých lekcí kurzu.
• Vaše údaje v listinné podobě zpracováváme v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. po dobu nezbytně nutnou, která je uložena zákonnou povinností. 
Máte právo po Správci požadovat přístup k osobním údajům týkající se Vás nebo Vašeho dítěte, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a to elektronickou formou prostřednictvím e-mailu info@rcbabocka.cz.
Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu.
Děkujeme za Váš čas strávený těmito řádky. V případě Vašich dotazů, mne neváhejte kontaktovat!

Provozovatel:

Rodinné centrum Babočka s.r.o.
Renata Kratochvílová (jednatelka)
K Parku 292, 251 01 Nupaky,
ičo: 06198732