Pro rodiče - důležité!!!

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU RC BABOČKA
Provozovatel RC Babočka důrazně upozorňuje všechny zaměstnance a zákonné zástupce klientů, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do RC Babočka vstoupit.
V případě konkrétní mimořádné situace spojené s onemocněním covid-19 jsme povinni postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (dále jen KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZd).
V případě, že klient absolvuje test na covid-19 s pozitivním výsledkem, zákonný zástupce neprodleně informuje provozovatele (e-mail, telefon). V případě, že zákonný zástupce klienta/dospělý doprovod klienta nebo zaměstnanec absolvuje test na covid-19 s pozitivním výsledkem, neprodleně informuje provozovatele.
 Od klientů, jejich doprovodu ani od zaměstnanců se před prvním příchodem do RC Babočka nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 Aktuální oznámení v souvislosti s covid-19 budou zveřejňována na www.rcbabocka.cz.
 Klienti, jejich dospělý doprovod i zaměstnanci RC Babočka budou pravidelně seznamováni se zásadami osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 K odložení oděvu a bot klientů a jejich doprovodu jsou vyhrazena místa v prostřední místnosti. Na jiném místě nelze toto odkládat. Místo sdělí na místě zaměstnanci RC Babočka.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU
 U vstupu do budovy KC Zahrada a v každé místnosti RC Babočka jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 V co nejkratším čase po příchodu do budovy KC Zahrada si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači na toaletě v hale KC Zahrada, popřípadě provede dezinfekci rukou.
 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití/sušák na toaletě.
 Jednotlivé místnosti budou často a intenzivně větrány.
 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení v KC Zahrada bude probíhat vícekrát denně.
 Denně se bude provádět důkladný úklid všech místností, ve kterých se klienti, jejich doprovod a zaměstnanci pohybují.
 Bude kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí.
 RC Babočka je vybavena bezkontaktním teploměrem na měření tělesné teploty klientů, popřípadě doprovodu klientů a zaměstnanců v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
 Provozovatel RC Babočka nemá povinnost zajišťovat roušky. Klienti, jejich doprovod a zaměstnanci musí být rouškou při vstupu do RC Babočka rouškou vybaveni.
Dospělý doprovod klientů do adaptačního kurzu Školička má povinnost mít nasazenou roušku po dobu přítomnosti při adaptaci dítěte za účelem ochrany zdraví. 

KROKY PROVOZOVATELE V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
 Provozovatel má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Provozovatel má povinnost zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“ (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 Provozovatel nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých klientů, jejich doprovodu a zaměstnanců příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
 Postup v případě objevení příznaků infekčního onemocnění:
1. příznaky jsou patrné již při příchodu klienta, jeho doprovodu nebo zaměstnance – dotyčný nebude vpuštěn do místností RC Babočka
2. v případě, že se u dotyčných příznaky objeví v průběhu jeho přítomnosti v RC Babočka, vznikne neprodleně povinnost nasadit roušku a bezodkladně opustit místnosti RC Babočka.
 V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 v RC Babočka, provozovatel sám KHS nekontaktuje.
 Klientům, jejich doprovodu a zaměstnancům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do RC Babočka pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U KLIENTŮ, JEJICH DOPROVODU NEBO ZAMĚSTNANCE PROVOZOVATELE RC BABOČKA
 Provozovatel RC Babočka v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
 V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.
 Klienti, jejich zákonní zástupci a nebo jejich doprovod, zaměstnanci provozovatele mají povinnost spolupracovat s KHS a řídit se jejími pokyny.