Školička

 CENÍK ADAPTAČNÍHO KURZU
NA NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ŠKOLIČKA
platný od 1.9.2022
(dále jen Školička)

Ceny za Školičku jsou vypočítávány na základě počtu odchozených dopolední v rámci jednoho týdne (pondělí – pátek) a počtu týdnů v měsíci. Ceny jsou platné od 1.9.2022 Výchozí částkou je 370 Kč za 1 dopoledne, tj. 9-12hod. Příchod dětí do Školičky od 8.30 hod do 9 hod v ceně. Provoz Školičky bude zahájen 1.9. 2022.

dopolední školička, 3 hod (ceny jsou uvedené za 1 návštěvu)
1 dopoledne v týdnu 370 Kč
2 dopoledne v týdnu 360 Kč
3 dopoledne v týdnu 350 Kč
4 dopoledne v týdnu 330 Kč
cena za 1 samostatnou hodinu 140 Kč

Při adaptaci dětí – zkrácené docházce proúčtováváme účast po započatých půl hodinách. V případě omluvené nepřítomnosti, se účtují 2 hod, které lze vyčerpat formou náhrady kdykoli v průběhu docházky. Dohoda platby osobně dle náročnosti adaptace. U Školičky platební úleva maximálně 6 týdnů. Možnost složení kreditu 1.000 Kč a následného vyúčtování dle dohody se zákonným zástupcem přihlášeného dítěte. Ostatní úlevy z úhrady řeší provozovatel individuálně (nemoc, nástup do práce, porod atd.).

Rozšiřující informace k úhradě a vyúčtování Školičky, omluvám a náhradám účasti:
Pro děti zapsané do Školičky od 1. 9. 2022 platí dlouhodobou zálohu na 1 kalendářní rok - Záloha Školička 2022/2023. Tento je stanoven na částku 1.400 Kč. Jedná se o vratnou částku, která bude zúčtována k poslednímu měsíci v daném školním roce, který u nás dítě Školičku navštíví. Tato částka bude použita na případné dlužné kurzovné. Záloha Školička 2022/2023 se hradí při odevzdání přihlášky před zahájením docházky do Školičky. Záloha Školička 2022/2023 se nevrací v případě pozdního ukončení docházky dítěte ve Školičce. (viz bod níže Ukončení docházky).

Platba probíhá do 5. dne v měsíci pro měsíc aktuální a to pouze bankovním převodem na základě předaného rozpisu plateb jmenovitě pro každé dítě. Pokud není úhrada kurzovného provedena včas, provozovatel má právo dítě bez náhrady vyloučit, rezervační poplatek se nevrací.
Omluvit dítě ze Školičky lze nejpozději v daný den do 8 hod ráno. Pozdější omluvy nelze akceptovat. Kurzovné za daný den propadá.
Náhrady za neuskutečněnou a řádně omluvenou Školičku se poskytují. Náhrady nejsou nárokové. Dítě navštíví Školičku dle předchozí domluvy nad rámec dnů, na které je předem zapsáno. Náhrady je možné uskutečnit po předchozí dohodě a to následovně: kdykoli v průběhu kurzu za předpokladu, že dítě má uhrazenou docházku. Při účasti 5 a více dopolední se náhrady a jejich čerpání řeší osobně s provozovatelem, pokud není možné náhrady zcela vyčerpat.
• Při převodu omluvených dopolední do následujícího měsíce se účtuje storno poplatek ve výši 30% - týká se účastníků, kteří navštěvují Školičku více než 3 dopoledne a dlouhodobé nemoci – na základě finančního vyúčtování. V ostatních případech se za omluvená dopoledne kurzovné nevrací.
Omluvenou Školičku nelze započítat oproti platbě za měsíc následující.
• Individuální zrušení účasti vymykající se výše uvedenému, řeší provozovatel individuálně (nástup do práce, rizikové těhotenství, porod a šestinedělí,….).
• V době nepřítomnosti účastníka celý kalendářní měsíc - je stanoven udržovací poplatek na výši 700 Kč. Poplatek je nevratný. Poplatek lze využít na 1 kalendářní měsíc ve školním roce bez udání důvodu. Účastník Školičku nenavštěvuje. Jinak se platí plné kurzovné i v nepřítomnosti a náhrady lze využít následujících měsících za předpokladu, že je provedena i platba na následující měsíce.
V případě odchodu dítěte v průběhu školičky se peníze za poměrnou nevyčerpanou část nevrací.
• Za neomluvenou Školičku nelze vyčerpat náhradu ani vrátit peníze.
• Náhrady za neuskutečněné Školičky ze strany Rodinného centra Babočka budou vypsány v náhradním termínu; vrácení peněz je možné po pouze v případě, že provozovatel není schopen nabídnout žádné jiné řešení.
Ukončení docházky dítěte ve Školičce se dělá nejméně 1 kalendářní měsíc předem. Při nedodržení tohoto termínu si provozovatel vyhrazuje právo použít Zálohu Školička 2022/2023 na úhradu pozdě odhlášené účasti.

Provozovatel: Rodinné centrum Babočka s.r.o., IČO: 061 98 732. Provozovna: Malenická 1748, Praha 11. Odpovědná osoba Renáta Kratochvílová.