Pro rodiče

CENÍK ADAPTAČNÍHO KURZU
NA NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - ŠKOLIČKA
platný od 1. 6. 2020
(dále jen Školička)

Ceny za Školičku jsou vypočítávány na základě počtu odchozených dopolední v rámci jednoho týdne (pondělí – pátek) a počtu týdnů v měsíci. Ceny a podmínky úhrady jsou platné pro přihlášené děti od 1. 9. 2020. Výchozí částkou je 350 Kč za 1 dopoledne, tj. 9-12hod. Příchod dětí do Školičky od 8.30 hod do 9 hod v ceně. Provoz Školičky bude zahájen 1. 9. 2020.

dopolední školička, 3 hod (ceny jsou uvedené za 1 návštěvu)
1 dopoledne v týdnu 350 Kč
2 dopoledne v týdnu 340 Kč
3 dopoledne v týdnu 320 Kč
4 dopoledne v týdnu 300 Kč
cena za 1 samostatnou hodinu 120 Kč

Při adaptaci dětí – zkrácené docházce proúčtováváme účast po započatých půl hodinách. Dohoda platby osobně dle náročnosti adaptace. U Školičky je platební úleva maximálně 6 týdnů. Možnost složení kreditu 1.000 Kč a následného vyúčtování dle dohody se zákonným zástupcem přihlášeného dítěte. Ostatní úlevy z úhrady řeší provozovatel individuálně (nemoc, nástup do práce, porod atd.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce přihlášeného dítěte.

Rozšiřující informace k úhradě a vyúčtování Školičky, omluvám a náhradám účasti
Pro děti zapsané do Školičky od 1. září 2020 platí na školní rok Záloha Školička 2020/2021. Záloha Školička 2020/2021 je stanovena ve výši průměrného měsíčního kurzovného a to na částku 1.400 Kč. Jedná se o vratnou částku, která bude zúčtována k poslednímu měsíci v daném školním roce, který u nás dítě Školičku navštíví při dodržení níže uvedených podmínek. Tato částka bude použita na případné dlužné kurzovné.

Záloha Školička 2020/2021 se hradí po potvrzení přijetí dítěte na základě přihlášky před zahájením docházky do adaptačního kurzu Školička a to do 30. 6. 2020 buď v hotovosti, nebo na běžný účet provozovatele. V případě pozdějšího nástupu se stanovuje lhůta 14 dní od potvrzení přijetí dítěte do adaptačního kurzu Školička.

Záloha Školička 2020/2021 se nevrací v případě pozdního ukončení docházky dítěte v adaptačním kurzu Školička (viz bod níže Ukončení docházky), zásahem vlivu nevyplývající z předmětu činnosti provozovatele a to zejména: uzavření provozovny z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu uzavření provozovny příslušnými orgány ČR apod.

Platba probíhá první týden v měsíci pro měsíc stávající a to hotově nebo převodem na běžný účet provozovatele. Pokud není úhrada kurzovného provedena včas, provozovatel má právo dítě bez náhrady vyloučit.
Omluvit dítě ze Školičky lze nejpozději v daný den do 8 hod ráno. Pozdější omluvy nelze akceptovat. Za neomluvenou Školičku nelze vyčerpat náhradu ani vrátit peníze.
Náhrady za neuskutečněnou a řádně omluvenou Školičku se poskytují. Náhrady nejsou nárokové. Dítě navštíví Školičku dle předchozí domluvy nad rámec dnů, na které je předem zapsáno. Náhrady je možné uskutečnit po předchozí dohodě a to následovně: kdykoli v průběhu kurzu za předpokladu, že dítě má uhrazenou docházku. Při účasti 5 a více dopolední se náhrady a jejich čerpání řeší osobně s provozovatelem, pokud není možné náhrady zcela vyčerpat.
• Při převodu omluvených dopolední do následujícího měsíce se účtuje storno poplatek ve výši 30% - týká se účastníků, kteří navštěvují Školičku 3 dopoledne a více a při dlouhodobé nemoci – na základě finančního vyúčtování. V ostatních případech se za omluvená dopoledne kurzovné nevrací.
Omluvenou Školičku nelze započítat oproti platbě za měsíc následující.
• V případě odchodu dítěte v průběhu školičky se peníze za poměrnou nevyčerpanou část nevrací.
Náhrady za neuskutečněné Školičky ze strany Rodinného centra Babočka s.r.o. budou vypsány v náhradním termínu; vrácení peněz je možné pouze v případě, že provozovatel není schopen nabídnout žádné jiné řešení.
Ukončení docházky dítěte ve Školičce se dělá nejméně 1 kalendářní měsíc předem. Při nedodržení tohoto termínu si provozovatel vyhrazuje právo použít Zálohu Školička 2020/2021 jako na úhradu pozdě odhlášené účasti.

Provozovatel: Rodinné centrum Babočka s.r.o., IČO: 061 98 732. Provozovna: Malenická 1748, Praha 11. Odpovědná osoba Renáta Kratochvílová.